Анализ на колективното трудово договаряне в област Шумен към 30.6.2018

Анализът съдържа информация за сключените и действащи КТД в област Шумен, както и за постигнатите между страните договорености към 30.06.2018 г.

Годишен доклад за колективни трудови договори и колективни трудови спорове 2017

Докладът е посветен на изследване на процесите на колективно трудово договаряне в Република България за периода 2010-2018 г. В изпълнение на своите функции Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) създаде и поддържа интегрирана база от данни за колективни трудови договори (КТД) и колективни трудови спорове (КТС). За последните няколко години (2012–2018), съвместно с експерти на социалните партньори, тази база от данни бе ежегодно развивана с добавяне на нови функционални възможности за анализ, част от които за пръв път са показани в настоящия доклад.

Анализ на колективното трудово договаряне в пивоварния бранш 2018

Целта на анализа е да се изследват постигнатите договорености в БКТД 2018, като бъдат съпоставени с предишните БКТД, както и с нормативната уредба, регламентираща минималните трудови стандарти в Република България, както и да се анализират постигнатите договорености в предприятията от бранша, в сравнение с БКТД.

Анализ на КТД в шивашката промишленост

НИПА представи анализ на действащите към 30.09.2017 г. колективни трудови договори в шивашката промишленост на организирана от Fair Wear Foundation среща на заинтересованите страни в София на 06 октомври 2017 г.

Анализ на колективното трудово договаряне в област Кърджали към 30.6.2016

НИПА разработи и представи анализ на сключените и действащи колективни трудови договори, както и на постигнатите договорености между социалните партньори в област Кърджали към 30 юни 2016 година. Анализът бе представен в рамките на заседание на Областния съвет по условия на труд.

Анализ на колективното трудово договаряне в сектор "Енергетика"

В настоящия анализ е представена общата икономическа и социална ситуация в сектор “Енергетика”. Специално внимание е отделено на икономическата характеристика на бранша, като са използвани данни на НСИ за динамиката на показатели за крайното енергийно потребление, продукцията, броя заети и наети лица, средната работна заплата по форма на собственост, дълготрайните материални активи, приходите и разходите за дейността според размера на предприятията в сектор „Енергетика”, както и данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за динамиката на наетите лица и осигурителния доход в бранша. Присъстват също данни на Евростат за годишната статистика на предприятията, които разглеждат финансовите резултати в сектора. Представено е кратко описание на социалното сътрудничество в бранша. В основната част на анализа са представени страните по договора и постигнатите договорености. Направен е сравнителен анализ на предшестващи и действащ БКТД. Направен е също сравнителен анализ между трите разгледани БКТД и КТД на равнище предприятие към края на 2014, 2015 и 2016 г.

Годишен доклад на НИПА за колективното трудово договаряне

В годишния доклад се анализират регистрираните в НИПА копия на КТД и анекси към тях, разпределени по равнища на договаряне, териториален признак и икономически сектори, както и някои по-подробни структури, свързани с КТД на равнище „предприятие“. Предвид факта, че годишният доклад е предназначен за публично ползване, в него се съдържа методологическа част, която дава представа за основните понятия и въпроси, свързани с колективното трудово договаряне.

НИПА обсъди със социалните партньори анализ на колективното трудово договаряне в бранш "ВиК"

На организирана съвместно със браншовите синдикални организации и тези на работодателите бе представен и обсъден анализ, изготвен от НИПА.

Анализ на колективното трудово договаряне в област Враца към 31.03.2016 г.

НИПА разработи и представи анализ на колективното трудово договаряне в област Враца.

Годишен доклад за КТД и КТС 2015

Предназначението на доклада е да направи преглед на КТД и КТС в страната, както и да предостави информация при прилагането на политики и мерки в сферата на индустриалните отношения.

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration