АРБИТРАЖЪТ КЪМ НИПА

Арбитражът към Национален институт за помирение и арбитраж (НИПА) е един от извънсъдебните способи за разрешаване на колективни трудови спорове и представлява процедура, която се провежда с участието на трета независима страна - арбитражен орган.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПОСРЕДНИЦИ И АРБИТРИ

Лице, което е предложено за включване в списъците на посредниците и арбитрите, трябва да отговаря на определени критерии, съгласно изисквания, приети от Надзорния съвет на НИПА.

АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА КЪМ НИПА

Информацията за арбитражните производства в НИПА се съдържа в специално създаден регистър.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ В ПРОЦЕДУРИ ПО АРБИТРАЖ

Съгласно Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА, процедурите по арбитраж се реализират въз основа на определени писмени документи, образци от които са представени за ползване.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА АРБИТРАЖА

Съдържа информация за зададените въпроси относно арбитражното производство, както и отговорите на експертите на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА).

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration