ИНФОРМИРАНЕ НА НИПА ЗА АКТУАЛЕН КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ СПОР В ПРЕДПРИЯТИЕ

В рамките на компонент "Разрешаване на спорове" от „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, изпълняван от МТСП по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на различията в рамките на разширения ЕС, НИПА разработи две онлайн форми за информиране за актуален колективен трудов спор. Първата е за ранно информиране на НИПА за възникнал колективен трудов спор - http://www.nipa.bg/?q=bg/node/526, а втората е въпросник, по който НИПА да получава по-подробна и важна информация за колективен трудов спор от страните по него - http://www.nipa.bg/?q=bg/node/527.

ФУНКЦИИ НА НИПА ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Съгласно Правилника за устройството и дейността на НИПА институтът събира, съхранява и анализира самостоятелно и в сътрудничество със социалните партньори данни освен за колективното трудово договаряне, и за възникналите колективни трудови спорове, като и за причините за тяхното възникване, и способите и сроковете за уреждането им.

MЕХАНИЗЪМ ЗА РАННО ИНФОРМИРАНЕ (РЕЗЮМЕ)

Механизмът за ранно информиране на НИПА за възникващи колективни трудови спорове подпомага дейността на института при оказване на бързо съдействие на спорещите страни.

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Във връзка с въвеждането на механизъм за ранно информиране на НИПА за възникващи колективни трудови спорове са подписани редица споразумения за сътрудничество.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РАННО ИНФОРМИРАНЕ

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration