НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж се състои от по двама представители на представителните организации на работодателите, и на работниците и служителите, както и на държавата.

ДИРЕКТОР НА НИПА

Директорът се назначава от министъра на труда и социалната политика след консултации с надзорния съвет на института. Той представлява института, ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната му дейност съобразно нормативно установените правомощия.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Администрацията на института осигурява техническото изпълнение на правомощията на директора и дейностите по административното обслужване на страните в колективните трудови спорове. Администрацията осигурява и техническото и административното обслужване на дейността на Надзорния съвет на института.

ОРГАНИЗАЦИОННА CТРУКТУРА

Дейността, числеността, структурата и организацията на работата на Националния институт за помирение и арбитраж, както и функциите на неговите организационни структури и административни звена се уреждат с Правилник, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

КОНТАКТИ

Как да се свържете с администрацията на Националният Институт за Помирение и Арбитраж (НИПА)

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration