На 4 декември 2018 г. Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) представи анализ на колективното трудово договаряне в Област Шумен в присъствието на представители на социалните партньори, Д „ИТ“ Шумен и общините в областта. Данните бяха изнесени от директора на Института г-н Владимир Бояджиев по време на заседание на Областния съвет по условия на труд в сградата на Областна администрация - Шумен. Според анализа, който изследва над 100 показатели на трудовото договаряне, Област Шумен се нарежда на девето място сред всички области в страната по брой сключени КТД и анекси към тях за периода 2010 г.- 30.6.2018 г. Над 94% от действащите КТД средно за изследвания период са сключени за период от 2 и 1 години, като средният процентен дял на наетите работници и служители, за които те са в сила, е 83%. С най-голям дял на действащи КТД са малките предприятия, които формират 48.1% от всички. На второ място по дял са КТД в средните предприятия – съответно с дял от 35.4% средно за периода. В териториално отношение данните показват, че за изследвания период във всички общини в състава на област Шумен има сключени КТД и анекси към тях. Анализът на колективното трудово договаряне в Област Шумен е третият анализ на областно равнище, изготвен от НИПА.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration