Във връзка с 15-та годишнина от създаването на Националния институт за помирение и арбитраж, Институтът организира семинар с международно участие на тема „Ефективното предотвратяване и разрешаване на колективни трудови спорове като основно средство за насърчаване на колективното договарянена 23 и 24 април 2018 г. в конферентната зала на „Суит Хотел“ – София.

Гости на семинара са Кевин Фоли (Kevin Foley), председател на Трудовия съд и бивш ръководител на Националната служба за помирение на Република Ирландия, Минава Ебисуи (Minawa Ebisui), ръководен служител в отдел „Трудово право и реформи“ (LABOURLAW) на Международното бюро по труда – Женева, и Кристина Михеш (Cristina Mihes), старши специалист по социален диалог и трудово право в регионалния офис на Международното бюро по труда за Централна и Източна Европа (DWT/CO) в Будапеща. Участниците в семинара – ръководители на организациите на социалните партньори на национално равнище, членовете на Надзорния съвет на НИПА, експерти от МТСП и НИПА, посредници и арбитри към НИПА, представители на академичните среди, бяха приветствани от министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков.

В своето приветствие министър Бисер Петков изтъкна, че усилията на НИПА през изминалите години допринесоха много за усъвършенстването на колективното трудово договаряне, превенцията на колективните трудови спорове, доброволното им уреждане и прилагането на добрите европейски практики в България. Той подчерта, че институтът подпомага утвърждаването на европейския социален модел и усъвършенстването на индустриалните отношения и социалния диалог. НИПА подпомага държавните органи и социалните партньори, чрез своята информационно-аналитична дейност в областта на колективното трудово договаряне. Екипът на института полага огромни усилия за подпомагане на колективното трудово договаряне, чрез изготвяне на анализи на колективните трудови договори и регулярното им обсъждане със страните по тях.

Министър Петков посочи, че последните няколко години, институтът насочи своите усилия и към усъвършенстване на нормативната уредба на процедурите по посредничество и арбитраж, пример за което е завършилия българо-швейцарски проект от „Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на различията в рамките на разширения Европейски съюз“.

Спирайки се на значението, което има колективното трудово договаряне, министър Петков обърна внимание на участниците, е като източник на норми за регулиране на индустриалните отношения, колективните трудови договори се превръщат в един от основните механизми за усъвършенстване на трудовите отношения. Той подчерта, че анализите на колективното трудово договаряне, разработвани от НИПА, показват, че социалните партньори все повече отчитат необходимостта от договаряне на система от способи за доброволното уреждане на КТС, която има за цел постигане на взаимно приемливи решения и удовлетворяване на исканията на работниците и служителите по пътя на преговори, взаимни отстъпки и компромиси, без да се прибягва до натиск и сила между спорещите страни. В Стратегията за развитие на НИПА е заложено изграждането и развитието на информационна база данни за колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове. На НИПА са възложени функции по осигуряване на информация за резултатите от колективното трудово договаряне в страната, която да подпомага дейността на държавната администрация, социалните партньори, европейските институции, МОТ и други организации.

Подчертавайки приноса на Националния институт за помирение и арбитраж за реализацията на пълноценен и консенсусен социален диалог и за постигането на социален мир в България, министър Петков честити на Института и на неговия екип 15-годишния му юбилей.

Следваща >>

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration