ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) е създаден с измененията и допълненията на Закон за уреждане на колективните трудови спорове от 2001 г. НИПА е юридическо лице към министъра на труда и социалната политика, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и с ранг на изпълнителна агенция. Седалището на НИПА е в София.

Националният институт за помирение и арбитраж е изграден на трипартитен принцип. Ръководни органи на института са Надзорен съвет и Директор. В Надзорният съвет участват по двама представители на държавата, на представителните организации на работодателите, и на работниците и служителите. Директорът е член на Надзорния съвет по право, представлява Националния институт за помиреине и арбитраж и осъществява оперативното му ръководство.

Дейността, числеността, структурата, функциите и организацията на работата на Националeн институт за помирение и арбитраж се уреждат с Правилник за устройството и дейността на НИПА, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Посредничеството и арбитражът като основната дейност на НИПА са регламентирани с Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА, утвърдени от Надзорния съвет.

Посредниците и  Арбитрите към Националния институт за помирение и арбитраж, избрани по предложение на представителните организации на работодателите, и на работниците и служителите, както и на държавата, се утвърждават от Надзорния съвет на института по предварително одобрени критерии.

     СЪЗДАВАНЕ         СТАТУТ          ЦЕЛИ         ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

Прикачен файлРазмерДата
13/05/2014 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ 20134.65 MB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration