ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ПРАВОТО НА СТАЧКА“

От м.юни 2013 г. до м.декември 2015 г. Националният институт за помирение и арбитраж изпълни проект „Разрешаване на спорове“ като Компонент 2 от проект на Министерството на труда и социалната политика „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, част от тематичен фонд „Партньорство и експерти” от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на различията в рамките на разширения ЕС. Цялостното изпълнение на проекта и неговите резултати са обсъдени на проведената през м. ноември 2015 г. Заключителна конференция, одобрени от Надзорния съвет на НИПА на заседанието му от 15.12.2015 г. и обективирани в специален раздел на интернет страницата на НИПА, и в Сборник материали и Заключителен доклад.

Резултатите от проекта могат да се обобщят като изградена онлайн на интернет страницата на НИПА и тествана система за проследяване на колективни трудови спорове, както и разработени съвместно с представители на социалните партньори консенсусни предложения за промяна на нормативната уредба по отношение на посредничеството/помирението и арбитража като извънсъдебни способи за уреждане на колективни трудови спорове. В окончателния доклад от междинната оценка на проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“ се съдържа положителна оценка на постигнатите резултати на Компонент 2 „Разрешаване на спорове“, като се посочва в заключение, че той е от голямо стратегическо значение и е насочен към реални нужди на социалните партньори. Проектът на НИПА е посочен в доклада като пример за ефективно и ефикасно изпълнение, благодарение на лидерството и експертизата на института, както и на прякото включване на социалните партньори. В заключението на доклада е записано, че инструментът за проследяване на КТС е създаден и тестван, социалните партньори предлагат и промени в законодателството, свързани уредбата на посредничеството/помирението при уреждане на КТС. Също така е оценен и факта, че НИПА има ясна визия за капитализиране и надграждане на резултатите в посока правото на стачка, чрез разработка на законодателни промени.

При обсъжданията на поетапното изпълнение на Компонент 2 в Надзорния съвет на НИПА бе подчертано, че има нужда, при възможност, проектът да продължи, като предложенията за изменение и допълнение на нормативната уредба в частта относно посредничеството и арбитража да се допълнят с разработени на тристранна основа предложения за изменение и допълнение на ЗУКТС относно правото на стачка и неговата реализация. В резултат НИПА разработи предложение за надграждане на Компонент 2 относно подобряване на нормативната уредба на правото на стачка. Предложение в този смисъл се съдържа и в препоръките за подобрение на изпълнението на Проекта на стратегическо и оперативно равнище, направени в доклада при междинната оценка. По конкретно в доклада се предлага предложението за удължаване на Компонент 2 да бъде одобрено, като координирането на удължения проект да бъде в рамките на НИПА. Направени са и препоръки за осигуряване на швейцарска експертиза за разширяване на обхвата на работа, включително организиране на проучвателно посещение в Швейцария за изучаване на специфични детайли от механизма за уреждане на спорове, както и за предоставяне на мнения и съвети по вече постигнатите резултати.

На 11 ноември 2016 г. между Министерството на труда и социалната политика и Швейцарското междинно звено (Балкански институт по труда и социалната политика), като представител на правителството на Конфедерация Швейцария, е подписано допълнително споразумение за удължаване на проект на МТСП „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, част от тематичен фонд „Партньорство и експерти” от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на различията в рамките на разширения ЕС. С него се предвижда до 2 октомври 2017 г. да бъдат изпълнен проект „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“ от НИПА.

Съгласно разработената логическа матрица се предвижда проектът да включва изпълнението на дейности по управление на проекта, анализ на текущото състояние на нормативната уредба и позициите за нейната промяна на социалните партньори, проучвателно посещение в Конфедерация Швейцария и разработка на доклад за приложимостта на уредбата на разрешаване на колективни трудови спорове и добра практика в Р България, разработка на проект за изменение и допълнение на съществуващата нормативна уредба (ЗУКТС и други относими актове), както и провеждане на Заключителна конференция за представяне на резултатите.

Целта на проекта е съвместно със социалните партньори да бъдат разработени предложения за подобряване на нормативната уредба относно правото на стачка на работниците и служителите чрез изменения и допълнения на ЗУКТС и свързаните нормативни актове, използвайки подходящите подходи, решения и практика на Конфедерация Швейцария, и в съответствие с международните трудови стандарти. В хода на изпълнението на проекта се предвижда да бъде търсено общо съгласие между социалните партньори за изменение и допълнение на нормативната уредба, свързана с правото на стачка. Очакваният резултат ще бъде ЗИД на ЗУКТС, които ще съдържат съвместни предложения и алтернативни варианти на текстове относно уредбата на правото на стачка и неговата реализация, както и предложения за изменение и допълнение на свързаната нормативна уредба. Освен Заключителна конференция в края на изпълнението на проекта, на която се предвижда представяне на резултатите пред ръководствата на социалните партньори, е предвидено провеждането на три работни срещи с цел верификация на междинните резултати пред по-широк кръг експерти и представители на социалните партньори.

Изпълнението на проекта предвижда създаването на експертна работна група за предвидените дейности, формирана на еквивалентен принцип между експерти на представителните организации на социалните партньори, експерт на МТСП и експерт на НИПА. За провеждането на предвидените мероприятия – работни срещи, посещение в Конфедерация Швейцария и Заключителна конференция, ще бъде приложен ЗОП. Осигурено е сътрудничество при организирането и провеждането на планираното посещение в Швейцария от Министерството на труда – SECO, Дирекция „Труд“, изразяващо се в подготовка за срещи с представители на министерството, на работодателски и синдикални организации, с цел проучване на швейцарския опит в уреждането на колективните трудови спорове и нормативната уредба и практика в областта на правото на стачка.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration