РАННО ИНФОРМИРАНЕ НА НИПА ЗА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ СПОР В ПРЕДПРИЯТИЕ (EARLY WARNING OF COLLECTIVE LABOUR DISPUTE AT ENTERPRISE)

Колективен трудов спор е несъгласие между група работници и служители, и работодател или група работодатели, за права, задължения и интереси по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище. (A Collective Labour Dispute is disagreement between a group of workers and employees and an employer or a group of employers over rights, obligations and interests concerning labour and social security relations and living standards.)
Въпросите с отметка в червено са задължителни, ако искате да изпратите информацията до НИПА. (Questions marked with a red asterisk are required fields to submit the form to the NICA.)
Предприятие, в което е възникнал колективният трудов спор (Enterprise, where collective Labour dispute is on-going)
Къде е възникналия спор? (Where is the collective labour dispute on-going?)
Да/YesНе/No
Неизплатени заплати (Unpaid wages)
Забавяне изплащането на заплатите (Delayed payment of wages)
Изменения в заплащането на труда (Changes to wage structure)
Изплащане на допълнителни възнаграждения, извънреден труд, ваучери за храна (Payment of bonuses, overtime, food vouchers)
Преструктуриране, свързано със съкращения (Restructuring and redundancies)
Работно време и почивки (Working hours and rests)
Режим на отпуск (Leaves schedule)
Условия за синдикална дейност (Conditions for trade union activities)
Безопасност на труда (Safety at work)
Сключване на колективен трудов договор (Signing a collective labour agreement)
В подкрепа на искания по друг колективен трудов спор (In support of demands concerning a different collective labour dispute)
Друго (Other)
Допълнителна информация за предмета на спора (Additional information about the subject of the dispute)
Да/YesНе/No
Преговори за постигане на исканията (Negotiations to achieve demands)
Декларация/Писмо/Обръщение до орган на публична власт (Declaration/Letter/Address to the public autority body/ies)
Протест/Шествие/Демонстрация (Protest/March/Demonstration)
Искания пред съд (Claims before a court)
Предупредителна стачка (Warning strike)
Символична стачка (Symbolic strike)
Стачка (Strike)
Друго (Other)
Прилагане на документи, свързани с КТС (Uploading documents related to CLD)

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration