ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ


КОМПОНЕНТ 2 „ПОДОБРЯВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ПРАВОТО НА СТАЧКА“, ИЗПЪЛНЯВАН ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1/11.11.2016 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И БАЛКАНСКИЯ ИНСТИТУТ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА КАТО ЩВЕЙЦАРСКО МЕЖДИННО ЗВЕНО, ПО ПРОЕКТ „НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ“ ИЗПЪЛНЯВАН ОТ МТСП, ФИНАНСИРАН ОТ ТЕМАТИЧЕН ФОНД „ПАРТНЬОРСТВО И ЕКСПЕРТИ” ОТ БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА В РАМКИТЕ НА РАЗШИРЕНИЯ ЕС

 


ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ


LOGO_SWISS_PROJECT.JPG

КОМПОНЕНТ 2 „РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“ ОТ ПРОЕКТ „НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ“ ИЗПЪЛНЯВАН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ЧАСТ ОТ ТЕМАТИЧЕН ФОНД „ПАРТНЬОРСТВО И ЕКСПЕРТИ” ОТ БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА В РАМКИТЕ НА РАЗШИРЕНИЯ ЕС

http://www.nipa.bg/sites/default/files/u14/ILO_LOGO.jpg

ПРОЕКТ 040091768 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ОТ МЕЖДУНАРОДНОТО БЮРО ПО ТРУДА, РЕГИОНАЛЕН ОФИС ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА В БУДАПЕЩА ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

http://www.nipa.bg/sites/default/files/u14/TABELA.jpg

ПРОЕКТ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА НИПА НА ОСНОВА НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗПО ДБФП №14-11-17/26.08.2014 г. ПО ПРИОРИТЕТНА ОС І „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, 1.1. „ЕФЕКТИВНА СТРУКТУРА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ” С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2007-2013., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

http://www.nipa.bg/sites/default/files/u14/PROJECT2.jpg

ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА“ ПО ДБФП А13-22-44/09.05.2014 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“, ПРИОРИТЕТНА ОС II „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, ПОДПРИОРИТЕТ 2.2 „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ“, БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/13/2.2-13

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА РАННО ИНФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ ЗА ВЪЗНИКВАЩИ КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

 

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА РАННО ИНФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ ЗА ВЪЗНИКВАЩИ КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

http://www.nipa.bg/sites/default/files/u14/ILO_LOGO.jpg

ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ НА НИВО ОТРАСЪЛ И ПРЕДПРИЯТИЕ ЧРЕЗ РЕШАВАНЕ НА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ КОНФЛИКТИ В СЕКТОР “ХИМИЯ"

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration