Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) регламентира в специален вътрешен акт мерките, които набелязва в борбата и противодействието с корупцията. С него се цели повишаване на доверието на потребителите на административни услуги към служителите на НИПА, повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики в държавната администрация и създаване на гаранции за прозрачност и отчетност при изпълнение на дейността от служителите на НИПА. Създава се Регистър на постъпили сигнали и/или жалби за корупция срещу действия на служителите на НИПА и се определя реда за тяхната проверка и разглеждане.

НИПА публикува списък, съдържащ трите имена и длъжностите на лицата, подали декларации по чл.12 от ЗПУКИ.

Списък на служителите от Националния институт за помирение и арбитраж подали декларации по чл.12, т.1 ЗПУКИ
№ по ред Име, фамилия Длъжност Подали декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ в срок (да/не)
1 Адриана Динева Младши експерт да
2 Михаил Михайлов Заместник-директор да
3 Красимира Топалова Счетоводител да
4 Цветелина Цветанова Старши експерт да
Списък на служителите от Националния институт за помирение и арбитраж подали декларации по чл.12, т.2 ЗПУКИ
№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност Подали декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ в срок (да/не)
1 Адриана Динева Младши експерт да
2 Аксиния Георгиева Главен юрисконсулт да
3 Венета Бисерова Младши експерт да
4 Весела Илиева Старши счетоводител да
5 Весела Кожухарова Главен специалист "АО" да
6 Галина Александрова Заместник-директор да
7 Дамян Янев Главен експерт да
8 Данаил Димитров Главен експерт да
9 Жасмина Саръиванова Главен експерт да
10 Иваел Лозев Старши експерт да
11 Иван Николов Младши експерт да
12 Ивайло Тилев Младши експерт да
13 Иванка Митрева Младши експерт да
14 Искрена Йорданова Старши експерт да
15 Камелия Стоянова Младши експерт "СК" да
16 Камелия Стоянова Младши експерт да
17 Красимира Топалова Счетоводител да
18 Красимир Йотов Финансов контрольор да
19 Маргарита Топалова Старши счетоводител да
20 Маргарита Топалова Финансов контрольор да
21 Мариана Стефанова Младши експерт да
22 Мариана Стефанова Младши експерт да
23 Марияна Иванова Главен експерт да
24 Мая Иванова Старши експерт да
25 Михаил Михайлов Главен експерт да
26 Михаил Михайлов Заместник-директор да
27 Мустафа Занков Главен счетоводител да
28 Мустафа Занков Финансов контрольор да
29 Недьо Семов Старши счетоводител да
30 Недьо Семов Заместник-директор да
31 Недьо Семов Главен счетоводител да
32 Никола Кондев Младши експерт да
33 Радина Кьосева Младши експерт да
34 Султанка Александрова Счетоводител да
35 Тодорка Николова Главен счетоводител да
36 Цветелина Цветанова Старши експерт да

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration